பரலோக தேவனே

Paraloga devane

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmansபரலோக தேவனே
பாரக்கிரமம் உள்ளவரே
அகிலத்தை ஆள்பவரே
உம்மால் ஆகாதது
ஏதுவுமில்லை-இந்த

எல்ஷடாய் -2
சர்வவல்லதெய்வமே

உயர்த்துகிறோம்
வாழ்த்துகிறோம்
வணங்குகிறோம் – உம்மை

யேகோவா நிசியே வெற்றி
தந்த தெய்வமே

யேகோவா ரஃப்பா சுகம்
தந்த தெய்வமே

எல்ரோயீ -2
என்னைக் கண்ட தெய்வமே

Paraloka thaevanae
paarakkiramam ullavarae
akilaththai aalpavarae
ummaal aakaathathu
aethuvumillai-intha

elshadaay -2
sarvavallatheyvamae

uyarththukirom
vaalththukirom
vanangukirom – ummai

yaekovaa nisiyae vetti
thantha theyvamae

yaekovaa raqppaa sukam
thantha theyvamae

elroyee -2
ennaik kannda theyvamae