பாவமன்னிப்பின் நிச்சயத்தை

Paava Mannippin

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

பாவமன்னிப்பின் நிச்சயத்தை
பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்
பரலோகத்தில் ஓர் இடம் நீ பெறவேண்டும்

இயேசு தருகிறார் இன்று தருகிறார்
அதற்காகத் தான் சிலுவையிலே
இரத்தம் சிந்தி விட்டார்

1. முதன்முதலாய் தேவனுக்கு உதந்தைத் தேடு
பின் எல்லாமே உனக்கு சேர்த்துத் தந்திடுவார்

2. நீ தேடும் நிம்மதி இயேசு தருகிறார்
நீ நாடும் விடுதலை அவரிடம் உண்டு

3. வருத்தப்பட்டு பாரங்கள் சுமக்கின்ற மகனே
நீ வருவாயா இயேசு இன்று வாழ்வு தந்திடுவார்

4. இரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பில்லை
இயேசு ராஜா நாமமில்லாமல் இரட்சிப்பும் இல்லை

Paava Mannippin
paavamannippin nichchayaththai
pettuk kolla vaenndum
paralokaththil or idam nee peravaenndum

Yesu tharukiraar intu tharukiraar
atharkaakath thaan siluvaiyilae
iraththam sinthi vittar

1. muthanmuthalaay thaevanukku uthanthaith thaedu
pin ellaamae unakku serththuth thanthiduvaar

2. nee thaedum nimmathi Yesu tharukiraar
nee naadum viduthalai avaridam unndu

3. varuththappattu paarangal sumakkinta makanae
nee varuvaayaa Yesu intu vaalvu thanthiduvaar

4. iraththam sinthuthal illaamal paava mannippillai
Yesu raajaa naamamillaamal iratchippum illai