நன்றி நன்றி நன்றி என்று

Nandri Nandri Nandri Endru Thudhikiren

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

நன்றி நன்றி நன்றி என்று துதிக்கிறேன்
நல்லவரே உம் நன்மைகளை நினைக்கிறேன் (2)
நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா – இயேசையா

தகுதியில்லா அடிமை என்னை அணைக்கிறீர்
தாங்கி தாங்கி வழி நடத்தி மகிழ்கின்றீர் (2)
அதிசயங்கள் ஆயிரம்
அன்பரே உம் கரங்களிலே (2) – நன்றி

பெலவீனம் நீக்கி தினம் காக்கின்றீர்
பெரும் பெரும் காரியங்கள் செய்கின்றீர் (2)
தீமையான அனைத்தையும்
நன்மையாக மாற்றுகிறீர் (2) – நன்றி

உணவு உடை தினம் தந்து மகிழ்கின்றீர்
உண்மையான நண்பர்களை தருகின்றீர் (2)
நன்மையான ஈவுகள்
நாள்தோறும் தருபவரே (2) – நன்றி

கதறி அழுத நேரமெல்லாம் தூக்கினீர்
கருவியாக பயன்படுத்தி வருகின்றீர் (2)
கண்மணிபோல் காப்பவரே
கைவிடாமல் மேய்ப்பவரே (2) – நன்றி