மகிமை தேவ மகிமை

Magimai Deva Magimai

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

மகிமை தேவ மகிமை
வெளிப்படும் நாட்கள் இது-2
மானிடர் யாவரும் காண்பார்கள்
ஏகமாய் காண்பார்கள்-2

மகிமை மகிமை
வெளிப்படும் நாட்கள் இது-2-மானிடர்

1.தேசங்கள் பெருங்கூட்டமாய்
கர்த்தரைத் தேடிவரும்-2
ராஜாக்கள் அதிகாரிகள்
ஆர்வமாய் வருவார்கள்-3-மகிமை மகிமை

2. பெரும் பெரும் செல்வந்தர்கள்
வருவார்கள் சபை தேடி-2
தொழில் செய்யும் அதிபதிகள்
மெய் தெய்வம் காண்பார்கள்-3-மகிமை மகிமை

3. ஐந்து வகை ஊழியங்கள்
சபையெங்கும் காணப்படும்-2
அப்போஸ்தலர் இறைவாக்கினர்
ஆயிரமாய் எழும்புவார்கள்-3-மகிமை மகிமை

4.சின்னவன் ஆயிரமாவான்
சிறியவன் தேசமாவான்-2
கர்த்தர் தாமே அவர் காலத்தில்
துரிதமாய் செய்திடுவார்-3-மகிமை மகிமை

5. கடற்கரையின் திரள் கூட்டம்
கர்த்தருக்குச் சொந்தமாகும்-2
கத்தோலிக்க சபையெங்கும்
அபிஷேக நதி பாயும்-3-மகிமை மகிமை

6. அரபு தேசமெங்கும்
அபிஷேக மழை இறங்கும்-2
இஸ்லாமியர் பெருங்கூட்டமாய்
இரட்சகரை அறிந்து கொள்வார்கள்-3

7. பாரதம் மீட்படையும்
துதியால் நிரம்பிவிடும்
நாசம் அழிவு கொடுமை எல்லாம்
தேசத்தில் இருப்பதில்லை