கட்டப்பட்ட மனிதரெல்லாம்

Kattappatta Manitharellam

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

கட்டப்பட்ட மனிதரெல்லாம்
கட்டவிழ்க்கப்பட வேண்டும்
காயப்பட்ட மனிதரெல்லாம்
கல்வாரி வர வேண்டும் - கர்த்தர்
உம்மைக் காண வேண்டும் - தேவா

எழுப்புதல் தீ பரவட்டுமே
எங்கும் பற்றி எரியட்டுமே

அறியாமை இருள் நீக்கி
அதிசய தேவனைக் காண வேண்டும்

பாவங்கள் சாபங்கள் - பாரத
தேசத்தில் மறைய வேண்டும் - எங்கள்

இமயம் முதல் குமரி வரை - என்
இயேசுவின் இரத்தம் பாய வேண்டும்

உண்மையான ஊழியர்கள்
உலகம் எங்கும் செல்ல வேண்டும்

சபைகளெல்லாம் தூய்மையாகி
சாட்சி வாழ்வு வாழ வேண்டும்