கர்த்தரை தேடின நாட்களெல்லாம்

Kartharai thedina naatkal

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

கர்த்தரை தேடின நாட்களெல்லாம்
காரியம் வாய்க்கச் செய்தாரே
எத்தனை எத்தனை நன்மைகளோ
இயேசப்பா செய்தாரே – நான்

இறுதிவரை என் வாழ்வு
இயேசப்பா உமக்குத்தானே

கால்கள் தள்ளாட விடமாட்டார்
காக்கும் தேவன் உறங்க மாட்டார்
இஸ்ராயேலைக் காக்கிறவர்
எந்நாளும் தூங்க மாட்டார் – இறுதி

கர்த்தர் என்னைக் காக்கின்றார்
எனது நிழலாய் இருக்கின்றார்
பகலினிலும், இரவினிலும்
பாதுகாக்கின்றார்

போகும் போதும் காக்கின்றார்
திரும்பும் போதும் காக்கின்றார்
இப்போதும், எப்போதும்
எந்நாளும் காத்திடுவார்

Karththarai thaetina naatkalellaam
kaariyam vaaykkach seythaarae
eththanai eththanai nanmaikalo
iyaesappaa seythaarae – naan

iruthivarai en vaalvu
iyaesappaa umakkuththaanae

kaalkal thallaada vidamaattar
kaakkum thaevan uranga maattar
israayaelaik kaakkiravar
ennaalum thoonga maattar – iruthi

karththar ennaik kaakkintar
enathu nilalaay irukkintar
pakalinilum, iravinilum
paathukaakkintar

pokum pothum kaakkintar
thirumpum pothum kaakkintar
ippothum, eppothum
ennaalum kaaththiduvaar