எங்கள் போராயுதங்கள்

Engal Poraauythangal

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

எங்கள் போராயுதங்கள்
ஆவியின் வல்லமையே-2
அரண்களை நிர்மூலமாக்கும்
தேவன் தரும் பெலனே-2

கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்வதனால்
வெற்றி நிச்சயமே-2
எங்கும் எழுப்புதல்
இந்தியா கிறிஸ்டியா-2-எங்கள்

1.தேவனுக்கெதிரான
எல்லா மனித எண்ணங்களை-2
கிறிஸ்துவின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்
கீழ்ப்படுத்தி ஜெயம் எடுப்போம்-2- கிறிஸ்துவுக்கு

2. கிறிஸ்துவின் திரு வசனம்
ஆவியின் பட்டயம்-2
அனுதினம் அறிக்கை செய்து
அலகையை துரத்திடுவோம்-2- கிறிஸ்துவுக்குள்

3. நற்செய்தி முழங்குவதே
நமது மிதியடிகள்-2
ஆத்தும பாரத்தினால்
அறிவிப்போம் சுவிசேஷம்-2- கிறிஸ்துவுக்குள்

4. சத்தியம் இடைக்கச்சை
நீதி மார்க்கவசம்-2
இரட்சிப்பின் நிச்சயமே
நிரந்தர தலைக்கவசம்-2-கிறிஸ்துவுக்குள்

5. விசுவாச வார்த்தைகள்தான்
காக்கும் நம் கேடகம்-2
தீயவன் தீக்கணைகள்
அவித்து ஜெயம் எடுப்போம்-2- கிறிஸ்துவுக்குள்