என் மேய்ப்பர் நீர்தானையா

En Maeippar

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

என் மேய்ப்பர் நீர்தானையா
எனக்கென்றும் குறைவேயில்லை
என் மேய்ப்பர் நீர்தானையா
எனக்கென்றும் குறைவேயில்லை

நான் ஏன் கலங்கணும்
என் ஆயன் இருக்கையிலே
நான் ஏன் கலங்கணும்
என் ஆயன் இருக்கையிலே

என் மேய்ப்பர் நீர்தானையா
எனக்கென்றும் குறைவேயில்லை
என் மேய்ப்பர் நீர்தானையா
எனக்கென்றும் குறைவேயில்லை

நீதியின் பாதையில் நடத்திச் செல்கின்றீர்
உம் மகிமை விளங்கும்படி
நீதியின் பாதையில் நடத்திச் செல்கின்றீர்
உம் மகிமை விளங்கும்படி

நான் ஏன் கலங்கனும்
என்னால் நீர் இருக்கையிலே
நான் ஏன் கலங்கனும்
என்னால் நீர் இருக்கையிலே

என் மேய்ப்பர் நீர்தானையா
எனக்கென்றும் குறைவேயில்லை
என் மேய்ப்பர் நீர்தானையா
எனக்கென்றும் குறைவேயில்லை

ஆத்துமா தேற்றுகின்றீர் ஆவி பொழிகின்றீர்
புது உயிர் தருகின்றீர்
ஆத்துமா தேற்றுகின்றீர் ஆவி பொழிகின்றீர்
புது உயிர் தருகின்றீர்

நான் ஏன் கலங்கனும்
என்னால் நீர் இருக்கையிலே
நான் ஏன் கலங்கனும்
என்னால் நீர் இருக்கையிலே

என் மேய்ப்பர் நீர்தானையா
எனக்கென்றும் குறைவேயில்லை
என் மேய்ப்பர் நீர்தானையா
எனக்கென்றும் குறைவேயில்லை

எதிரிகள் கண்முன்னே வெற்றி தருகின்றீர்
விருந்து படைக்கின்றீர்
எதிரிகள் கண்முன்னே வெற்றி தருகின்றீர்
விருந்து படைக்கின்றீர்

நான் ஏன் கலங்கனும்
என்னால் நீர் இருக்கையிலே
நான் ஏன் கலங்கனும்
என்னால் நீர் இருக்கையிலே

என் மேய்ப்பர் நீர்தானையா
எனக்கென்றும் குறைவேயில்லை
என் மேய்ப்பர் நீர்தானையா
எனக்கென்றும் குறைவேயில்லை

நிச்சயமாகவே வாழ்நாள் முழுவதும்
உம் கிருபை பின் தொடரும்
நிச்சயமாகவே வாழ்நாள் முழுவதும்
உம் கிருபை பின் தொடரும்

நான் ஏன் கலங்கனும்
என்னால் நீர் இருக்கையிலே
நான் ஏன் கலங்கனும்
என்னால் நீர் இருக்கையிலே

என் மேய்ப்பர் நீர்தானையா
எனக்கென்றும் குறைவேயில்லை
என் மேய்ப்பர் நீர்தானையா
எனக்கென்றும் குறைவேயில்லை