ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன்

Arathipen Nan Arathipen

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன்
ஆண்டவர் இயேசுவை ஆராதிப்பேன்

1. வல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன்
நல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன்

2. பரிசுத்த உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன்
பணிந்து குனிந்து ஆராதிப்பேன்

3. ஆவியிலே உம்மை ஆராதிப்பேன்
உண்மையிலே உம்மை ஆராதிப்பேன்

4. தூதர்களோடு ஆராதிப்பேன்
ஸ்தோத்திர பலியோடு ஆராதிப்பேன்

5. காண்பவரை நான் ஆராதிப்பேன்
காப்பவரை நான் ஆராதிப்பேன்

6. வெண்ணாடை அணிந்து ஆராதிப்பேன்
குருத்தோலை ஏந்தி ஆராதிப்பேன்

Aradhippen nan aradhippen
Andavar Yesuvai aradhippen

1. Vallavare Ummai Aaradhippen
Nallavare ummai Aaradhippen

2. Parisuththa Ullaththodu aradhippen
panintu kunintu aradhippen

3. Aviyile ummai aradhippen
unmaiyile ummai aradhippen

4. Tutarkalodu aradhippen
stottira paliyodu aradhippen

5. Kanpavarai nan aradhippen
kappavarai nan aradhippen

6. Vennadai anintu aradhippen
kuruttolai enti aradhippen