அல்லேலூயா கீதம் பாடுவேன்

Alleluiyah

Bro R Reegan Gomez

Writer/Singer

Bro R Reegan Gomez

அல்லேலூயா கீதம் பாடுவேன்
என் ஆண்டவரைக் கொண்டாடுவேன்
அல்லேலூயா கீதம் பாடுவேன்
என் ஆண்டவரைக் கொண்டாடுவேன்

தூக்கியெடுத்தார் சேற்றிலிருந்து
துதியின் கீதங்கள் நாவில் தந்தார்

தூக்கியெடுத்தார் சேற்றிலிருந்து
துதியின் கீதங்கள் நாவில் தந்தார்
ஆராதனை ஆராதனை
என் இராஜாதி இராஜாவுக்கே

ஆராதனை ஆராதனை
என் தேவாதி தேவனுக்கே
ஆராதனை ஆராதனை
என் இராஜாதி இராஜாவுக்கே

ஆராதனை ஆராதனை
என் தேவாதி தேவனுக்கே

Music

துன்பமெல்லாம் போக்கிவிட்டாரே
துதியின் ஆடை எனக்குத் தந்தாரே

துன்பமெல்லாம் போக்கிவிட்டாரே
துதியின் ஆடை எனக்குத் தந்தாரே

வாழ்த்திப்பாடுவேன்
போற்றிப்பாடுவேன்
தாழ்வில் என்னை நினைத்தவரை

வாழ்த்திப்பாடுவேன்
போற்றிப்பாடுவேன்
தாழ்வில் என்னை நினைத்தவரை
ஆராதனை ஆராதனை
என் இராஜாதி இராஜாவுக்கே
ஆராதனை ஆராதனை
என் தேவாதி தேவனுக்கே
ஆராதனை ஆராதனை
என் இராஜாதி இராஜாவுக்கே

ஆராதனை ஆராதனை
என் தேவாதி தேவனுக்கே

Music
நன்றியால் உள்ளம் பொங்குதே
இயேசு ராஜாவை நெஞ்சம் தேடுதே

நன்றியால் உள்ளம் பொங்குதே
இயேசு ராஜாவை நெஞ்சம் தேடுதே

என்றும் பாடுவேன் எந்தன் இயேசுவை
எந்தன் வாழ்வில் எல்லாம் அவரே

என்றும் பாடுவேன் எந்தன் இயேசுவே
எந்தன் வாழ்வில் எல்லாம் அவரே
ஆராதனை ஆராதனை
என் இராஜாதி இராஜாவுக்கே
ஆராதனை ஆராதனை
என் தேவாதி தேவனுக்கே
ஆராதனை ஆராதனை
என் இராஜாதி இராஜாவுக்கே

ஆராதனை ஆராதனை
என் தேவாதி தேவனுக்கே

Music
உயிருள்ள நாட்களெல்லாம்
அவர் நாமம் உயர்த்திடுவேன்
உயிருள்ள நாட்களெல்லாம்
அவர் நாமம் உயர்த்திடுவேன்

கர்த்தர் செய்த நன்மைகளுக்காய்
காலமெல்லாம் துதித்திடுவேன்
கர்த்தர் செய்த நன்மைகளுக்காய்
காலமெல்லாம் துதித்திடுவேன்
ஆராதனை ஆராதனை
என் இராஜாதி இராஜாவுக்கே
ஆராதனை ஆராதனை
என் தேவாதி தேவனுக்கே
ஆராதனை ஆராதனை
என் இராஜாதி இராஜாவுக்கே

ஆராதனை ஆராதனை
என் தேவாதி தேவனுக்கே