Mar Thoma Church Allahabad Prayagraj

Mar Thoma Syrian Church

Prayagraj, Uttar Pradesh, India

Contact

Mar Thoma Bhavan, 76/4 A, Stanley Rd
Miurabad
Prayagraj Uttar Pradesh, India

Mar Thoma Church Allahabad Prayagraj

089600 99962