Jerusalem Mar Thoma Church Neyveli

Mar Thoma Syrian Church

Neyveli, Tamil Nadu, India