CSI St Peter's Church Nambiyur-Kedarai

Church of South India - CSI

Nambiyur, Tamil Nadu, India