CSI Holy Trinity Church Salem

Church of South India - CSI

Salem, Tamil Nadu, India