Mar Thoma Church Khamariah Ranjhi

Mar Thoma Syrian Church

Jabalpur, Madhya Pradesh, India

Contact

Khamariah
Ranjhi
Jabalpur Madhya Pradesh, India

Mar Thoma Church Khamariah Ranjhi
Worship Service started in : 1943

Church constructed : 1981

No: of families : 18

First Vicar : Rev. Dr. V. P. Thomas

Worship Services : 2nd & 5th Sunday – Malayalam Holy Communion 1st , 3rd , 4th Sundays -Malayalam Divine Service

Organizations : Sunday School, Yuvajana Sakhyam, Choir, Sevika Sanghom