Salem MarThoma Church Kalayapuram

Mar Thoma Syrian Church

Kalayapuram, Kerala, India