Prayar Pandanadu Jerusalem Mar Thoma Church

Mar Thoma Syrian Church

Prayar Pandanadu, Kerala, India