Pallipadu St Thomas Mar Thoma Church

Mar Thoma Syrian Church

Pallipadu, Kerala, India