Nikarupuram Hermon Mar Thoma Church

Mar Thoma Syrian Church

Nikarupuram, Kerala, India