Mar Thoma Church Vengodu

Mar Thoma Syrian Church

Vengodu, Kerala, India