Kurichimuttom St Johns Mar Thoma Church

Mar Thoma Syrian Church

Kurichimuttom, Kerala, India