Kizhakkupuram Bethel Mar Thoma Church

Mar Thoma Syrian Church

Kizhakkupuram, Kerala, India