Kayamkulam Salem Mar Thoma Church

Mar Thoma Syrian Church

Kayamkulam, Kerala, India