Karipuzha Salem Mar Thoma Church

Mar Thoma Syrian Church

Karipuzha, Kerala, India