Karamveli Jerusalem Mar Thoma Church

Mar Thoma Syrian Church

Karamveli, Kerala, India