Kannamkodu Mar Thoma Church

Mar Thoma Syrian Church

Kannamkodu, Kerala, India