Kannamangalam St Andrews Mar Thoma Church

Mar Thoma Syrian Church

Kannamangalam, Kerala, India