Immanuel Mar Thoma Church Paruthippara

Mar Thoma Syrian Church

Thiruvananthapuram, Kerala, India