Elavumthitta Bethlehem Mar Thoma Church

Mar Thoma Syrian Church

Elavumthitta, Kerala, India