Edayaranmula Laka St Thomas Mar Thoma Church

Mar Thoma Syrian Church

Edayaranmula Laka, Kerala, India