Chempanaruvi St Thomas Mar Thoma Church

Mar Thoma Syrian Church

Chempanaruvi, Kerala, India