Chathannurpuzha Salem Mar Thoma Church

Mar Thoma Syrian Church

Chathannurpuzha, Kerala, India