Bethel Mar Thoma Church Sreekaryam

Mar Thoma Syrian Church

Sreekaryam, Kerala, India