Ebenezer Mar Thoma Church Jalahalli

Mar Thoma Syrian Church

Jalahalli, Karnataka, India