Christos Mar Thoma Church Kengeri

Mar Thoma Syrian Church

Kengeri, Karnataka, India