Mar Thoma Church Patna

Mar Thoma Syrian Church

Patna, Bihar, India

Contact

Gandhi Maidan
Patna Bihar, India

Mar Thoma Church Patna


Established on: 1976

First Vicar: Rev. C. Thomas

Organizations: Sunday School, Yuvajana Sakhyam and Sevika Sangham