Winnipeg Punjabi Church

Winnipeg, Manitoba, Canada

Contact

1640 Leila Ave
Maples Community Church
Winnipeg Manitoba, Canada


Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved.(Acts 2:47)

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ.
Paramēśura dī vaḍi'ā'ī atē sārē lōkāṁ nāla pi'āra karanā atē prabhū nē unhāṁ dī giṇatī unhāṁ lōkāṁ nāla rahiṇa ditī jinhāṁ nū surakhi'ata baṇā'i'ā gi'ā sī.