Fr. K.G Philipose

Charlotte North Carolina USA

Fr. K.G Philipose
Vicar
617-947-3912