യേശുവിൻ തിരുപ്പാദത്തിൽ

Yeshuvin thirupadathil irunnu kelka naam

Volbrecht Nagel (V. Nagal)

യേശുവിൻ തിരുപ്പാദത്തിൽ ഇരുന്നു കേൾക്ക നാം
തന്റെ വിശുദ്ധവാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവനാം
യേശുവിൻ സുവിശേഷം ദിവ്യമാം ഉപദേശം

കേൾക്കുക നാം കാക്കുക നാം
ജീവന്റെ വാക്യങ്ങൾ

ദൈവവചനം ജീവനും ശക്തിയും ആകയാൽ
ആത്മരക്ഷയുണ്ടേവന്നും ഉള്ളത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടാൽ
ആത്മമരണം മാറും നീതിയിൽ അവൻ വാഴും

അജ്ഞനെ ജ്ഞാനിയാക്കുവാൻ വചനം ജ്ഞാനമാം
സത്യത്തിൽ അതു കാക്കുവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൻ ദാനമാം
ഒഴിയാൻ നിത്യനാശം കാലിന്നൊരു പ്രകാശം

സത്യദൈവത്തിൻ ഭക്തൻമാർ വചനം കാക്കയാൽ
സൽപ്രവൃത്തിക്കു ശക്തൻമാർ ആകുന്നു നാൾക്കുനാൾ
ദൈവമുഖപ്രസാദം നിത്യം അവർക്കാഹ്ളാദം

ലോകങ്ങൾ അവസാനിക്കും വാനവും ഇല്ലാതാം
ദൈവവാക്കു പ്രമാണിക്കും ഭക്തനോ നിത്യനാം
വാട്ടം മാലിന്യം നാശം ഇല്ലാത്തൊരവകാശം.

Yeshuvin thiru paadhathil irunnu kelkka naam
Thante vishudha vaakyathil nammude jeevanam
Yeshuvin suvishesham divyamam upadesham
Kelkkuka naam kaakkuka naam
Jeevante vaakyangal

Daiva vachanam jeevanum shakthiyum aakayal
Athma reksha undevanum ullathil kaikkondal
Athma maranam maarum neethiyil avar vaazhum
Kelkkuka naam kaakkuka naam
Jeevante vaakyangal

Andhanu kazhcha nalkuvan vachanam njanamay
Sathyathil athu kaakkuvan swargathin dhaanamam
Ozhiyan nithya naasham kaalinnoru prekasham
Kelkkuka naam kaakkuka naama
Jeevante vaakyangal

Sathya Daivathin bhakthanmar vachanam kaakkayal
Sal prevruthikku shkathanmar aakunnu naalkkunaal
Daiva mugha presadham nithyam avarkkahladham
Kelkkuka naam kaakkuka naam
Jeevante vaakyangal

Lokangal avasanikkum vaanavum illathal
Daiva vaakku premanikum bhakthanu nithya naal
Vaattam maalinyam naasham illathoravakasham
Kelkkuka naam kaakkuka naam
Jeevante vaakyangal

1 Sing them over again to me,
Wonderful words of life;
Let me more of their beauty see,
Wonderful words of life;
Words of life and beauty
Teach me faith and duty.

Refrain:
Beautiful words, wonderful words,
Wonderful words of life;
Beautiful words, wonderful words,
Wonderful words of life.

2 Christ, the blessed one, gives to all
Wonderful words of life;
Sinner, list to the loving call,
Wonderful words of life;
All so freely given,
Wooing us to heaven. [Refrain]

3 Sweetly echo the gospel call,
Wonderful words of life;
Offer pardon and peace to all,
Wonderful words of life;
Jesus, only Savior,
Sanctify forever. [Refrain]