சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன் நீரே

Sarva Sristikkum Ejamaanan Neere

Unknown

Writer/Singer

Unknown

1. சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன் நீரே
சர்வ சிருஷ்டியை காப்பவர் நீரே
எங்கள் இதயத்தில் உம்மைப் போற்றிடுவோம்
என்றென்றும் பணிந்து தொழுவோம்

ஆஹா ஹா ஆ அல்லேலூயா(8) - ஆமேன்

2. வானம் பூமி ஒழிந்து போனாலும்
உம் வார்த்தை என்றும் மாறாதே
உலகம் அழிந்து மறைந்து போம்
விசுவாசி என்றென்றும் நிலைப்பான்

ஆஹா ஹா ஆ அல்லேலூயா(8) - ஆமேன்

3. சாத்தான் உன்னை எதிர்த்த போதும்
ஜெயக் கிறிஸ்து உன்னோடே உண்டே
தோல்வி என்றும் உனக்கில்லையே
துதிகானம் தொனித்து மகிழ்வாய்

ஆஹா ஹா ஆ அல்லேலூயா(8) - ஆமேன்

4. எந்தன் மீட்பரும் ஜீவனும் நீரே
என்னை காக்கும் கர்த்தரும் நீரே
என்னை உனக்கு என்றும் அர்ப்பணித்தேன்
என் வாழ்வில் ஜோதியும் நீரே

ஆஹா ஹா ஆ அல்லேலூயா(8) - ஆமேன்