ಅಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯಾ ನನ್

Ayya yesayya nan

Unknown

Writer/Singer

Unknown

ಅಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯಾ ನನ್ ಜೀವಧಾರೆ ನೀನಯ್ಯಾ ||2||

1.ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನೇ ಹೊರುವೆನಯ್ಯಾ
ಕಲ್ಲಾಗಲಿ ಮುಳ್ಳಾಗಲಿ ನಾ ಸಗುವೆನಯ್ಯಾ
ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸೆನಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಈ ಜೀವ ಇಲ್ಲಯ್ಯಾ

2.ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುವಾತನೆ ನನ್ ಕೂಗನ್ನೇ
ಆಲಿಸುವಾತನೆ
ನನ್ ದುಖಃವ ಸಹಿಸುವಾತನೆ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲಾ ಒರೆಸುವಾತನೆ

3.ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ನೀ ಬರುವಾಗ
ನನ್ನನ್ನು ಸೆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಯ್ಯಾ
ಪಾಪಿ ಎಂದು ನನ್ನ ತಳ್ಳದೆ ನೀನು ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯಾ

ayya yesayya nan jivadhare ninayya ||2||

1.nanna shilubeyanne horuvenayya
kallagali muḷḷagali na saguvenayya
nin priti illade jivisenayya ninillade e jiva illayya

2.nanna prarthane keḷuvatane nan kuganne
alisuvatane
nan dukhaḥva sahisuvatane kaṇṇirella oresuvatane

3.paraloka rajyavannu paḍedu ni baruvaga
nannannu serisikoḷḷayya
papi endu nanna taḷḷade ninu karuṇisi kapaḍayya