അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹം ദൈവസ്നേഹം നിത്യസ്നേഹം

Athirukalillatha sneham alavukalillatha sneham

Unknown

Writer/Singer

Unknown

അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹം ദൈവസ്നേഹം നിത്യസ്നേഹം
അളവുകളില്ലാത്ത സ്നേഹം ദൈവസ്നേഹം നിത്യസ്നേഹം
ഏതൊരവസ്ഥയിലും യാതൊരു വ്യവസ്ഥകളും
ഇല്ലാതെ സ്നേഹിക്കും നാഥനു നന്ദി (അതിരുകളില്ലാത്ത..)

1
ദൈവത്തെ ഞാന്‍ മറന്നാലും
ആ സ്നേഹത്തില്‍ നിന്നകന്നാലും (2)
അനുകമ്പാര്‍ദ്രമാം ഹൃദയമെപ്പൊഴും എനിക്കായ് തുടിച്ചിടുന്നു
എന്നെ ഓമനയായ് കരുതുന്നു (2) (അതിരുകളില്ലാത്ത..)

2
അമ്മയെന്നെ മറന്നാലും
ഈ ലോകമെന്നെ വെറുത്താലും (2)
അജഗണങ്ങളെ കാത്തിടുന്നവന്‍ എനിക്കായ് തിരഞ്ഞിടുന്നു
എന്നെ ഓമനയായ് കരുതുന്നു (2) (അതിരുകളില്ലാത്ത..)

Athirukalillatha sneham diavasneham nithya sneham
Alavukalillatha sneham daivasneham nithyasneham
Yethoravasthayilum yathoru vyavasthakalum
Illathe snehikkum thaathanu nanni


Athirukalillatha…..


Daivathe njan marannalum aa
Snehathil ninnakannaalum
Anukambaardramaam hrudayameppozhum
Enikkayi thudichidunnu enne omanayaayi karuthunnu - (2)

Athirukalillatha…..

Ammayenne veruthalum ee lokamenne marannalum
Ajaganangale kaathidunnavan
Enikkayi thiranjidunnu enne omanayaayi karuthunnu – (2)

Athirukalillatha…..