ആദിമനീതി-ജ്ഞരേ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം

Aadima neetheenjare vazhthiya (Christian Holy Matrimony)

Unknown

Writer/Singer

Unknown

ആദിമനീതി-ജ്ഞരേ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം
തന്‍ ബഹുകൃപയാല്‍ ഈ ദാസരെ വാഴ്ത-ട്ടെ †
ദേവാ ദയചെയ്തീടണമെ

ഹവ്വയോടാദാ-മിനെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം
തന്‍ ബഹുകൃപയാല്‍ ഈ ദാസരെ വാഴ്ത-ട്ടെ †
ദേവാ ദയചെയ്തീടണമെ

സാറയൊടബറാ-മിനെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം
തന്‍ ബഹുകൃപയാല്‍ ഈ ദാസരെ വാഴ്ത-ട്ടെ †
ദേവാ ദയചെയ്തീടണമെ

റഫ്ക്കയൊടിസഹാ-ക്കിനെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം
തന്‍ ബഹുകൃപയാല്‍ ഈ ദാസരെ വാഴ്ത-ട്ടെ †
ദേവാ ദയചെയ്തീടണമെ

രാഹേലൊടുയാക്കോ-ബിനെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം
തന്‍ ബഹുകൃപയാല്‍ ഈ ദാസരെ വാഴ്ത-ട്ടെ †
ദേവാ ദയചെയ്തീടണമെ

മെസ്രേനില്‍യൌസേ-പ്പിനെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം
തന്‍ ബഹുകൃപയാല്‍ ഈ ദാസരെ വാഴ്ത-ട്ടെ †
ദേവാ ദയചെയ്തീടണമെ

Aadima neetheenjare vazhthiya
Deivam than bahu krupayal
Ee Dasare vazhthette + deva deya cheitheedaname

Havayod Adamine vazhthiya
Deivam than bahu krupayal
Ee Dasare vazhthette + deva deya cheitheedaname

Sarayod Abaramine vazhthiya
Deivam than bahu krupayal
Ee Dasare vazhthette + deva deya cheitheedaname

Rafkayod Isahaa kkine vazhthiya
Deivam than bahu krupayal
Ee Dasare vazhthette deva + deya cheitheedaname

Raahelodu Yaakobine vazhthiya
Deivam than bahu krupayal
Ee Dasare vazhthette deva + deya cheitheedaname Barekumor

Mesrenil Yauseppine vazhthiya
Deivam than bahu krupayal

By the grace of God who blessed the first
righteous people

let Him bless his slaves(this couple),Bless them(this couple),lord.By the grace of God who blessed Eve and/with Adam

let Him bless his slaves(this couple),Bless them,lordBy the grace of God who blessed Sara and/with Abraham

let Him bless his slaves(this couple),Bless them,lordBy the grace of God who blessed Rafka and/with Isaac

let Him bless his slaves(this couple),Bless them,lordBy the grace of God who blessed Rahael and/with Jacob

let Him bless his slaves(this couple),Bless them,lord