ஆ கர்த்தாவே தாழ்மையாக

Aa Karthave Thalmaiyaga

Unknown

Writer/Singer

Unknown

1. ஆ கர்த்தாவே, தாழ்மையாக
திருப் பாதத்தண்டையே
தெண்டனிட ஆவலாக
வந்தேன், நல்ல இயேசுவே;
உம்மைத் தேடி
தரிசிக்கவே வந்தேன்.

2. வல்ல கர்த்தாவினுடைய
தூய ஆட்டுக்குட்டியே,
நீரே என்றும் என்னுடைய
ஞான மணவாளனே;
உம்மைத் தேடி
தரிசிக்கவே வந்தேன்.

3. என் பிரார்த்தனையைக் கேளும்,
அத்தியந்த பணிவாய்;
கெஞ்சும் என்னை ஏற்றுக் கொள்ளும்
உம்முடைய பிள்ளையாய்;
உம்மைத் தேடி
தரிசிக்கவே வந்தேன்.

1. aa karththaavae, thaalmaiyaaka
thirup paathaththanntaiyae
thenndanida aavalaaka
vanthaen, nalla Yesuvae;
ummaith thaeti
tharisikkavae vanthaen.

2. valla karththaavinutaiya
thooya aattukkuttiyae,
neerae entum ennutaiya
njaana manavaalanae;
ummaith thaeti
tharisikkavae vanthaen.

3. en piraarththanaiyaik kaelum,
aththiyantha pannivaay;
kenjum ennai aettuk kollum
ummutaiya pillaiyaay;
ummaith thaeti
tharisikkavae vanthaen.