వేసారిన మనసే ఊగెనే

Vesaarina manasey oogeney

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

వేసారిన మనసే ఊగెనే
చేజారిన స్తితికి చేరెనే
ఏ గాయమైన మానదే
నాకున్న బలము చాలదే (2)
వినిపించు యేసు నీ స్వరం
నడిపించు నీతో అనుక్షణం (2) || వేసారిన ||

కోరినాను శ్రేయమైన నీ ప్రేమనే
తాళలేను లేశమైన నీ కోపమే
భారము మోపకే లోపము చూడకే
ఎన్నడు నీ కృప దూరము చేయకే || వేసారిన ||

వాడిపోదు శ్రేష్టమైన ఈ బంధమే
వీడిపోదు ఆదరించే నీ స్నేహమే
తోడుగా ఉండునే త్రోవను చూపునే
చీకటి కమ్మినా క్షేమము పంపునే || వేసారిన ||

Vesaarina manasey oogeney
chejaarina sthithiki chereney
ea gaayamaina maanadey
naakunna balamu chaaladey (2)
vinipinchu yesu nee swaram
nadipinchu neetho anukshanam (2)
- veasaarina

korinaanu sreyamaina nee premaney
thaalalenu neejamaina nee kopamey
bhaaramu mopakey lopamu chhoodakey
ennadu neekrupa dooramu cheyakey
- veasaarina

vaadipodu srestamaina ee bandhamey
veedipodu aadarinchey nee snehamey
thoduga unduney throvanu choopuney
cheekati kammina kshemamu pampuney
- veasaarina