నిను గాక మరి దేనిని నే ప్రేమింప నీయ్యకు

Ninu Gaka Mari Denini

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

నిను గాక మరి దేనిని నే ప్రేమింప నీయ్యకు
నీ కృపలో నీ దయలో నీ మహిమ సన్నిధిలో
నను నిలుపుమో యేసు

1. నా తలపులకు అందనిది నీ సిలువ ప్రేమా
నీ అరచేతిలో నా జీవితం చెక్కించు కొంటివే
వివరింప తరమ నీ కార్యముల్
ఇహ పరములకు నా ఆధారం నీవై యుండగా
నా యేసువా నా యేసువా

2. రంగుల వలయాల ఆకర్షణలో మురిపించే మెరుపులలో
ఆశనిరాశల కోటలలో నడివీధు ఈలోకంలో
చుక్కాని నీవే నా దరి నీవే నా గమ్యము
నీ రాజ్యమే నీ రాజ్యమే
నా యేసువా నా యేసువా