జీవితాంతము వరకు నీకే – సేవ సల్పుదునంటిని

Jeevithaanthamu Varaku Neeke

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

జీవితాంతము వరకు నీకే – సేవ సల్పుదునంటిని
నీవు నాతో నుండి ధైర్యము – నిచ్చి నడుపుము రక్షకా ||జీవితాంతము||

ఎన్ని యాటంకంబులున్నను – ఎన్ని భయములు కల్గిన
అన్ని పోవును నీవు నాకడ – నున్న నిజమిది రక్షకా ||జీవితాంతము||

అన్ని వేళల నీవు చెంతనె – యున్న యను భవమీయవె
తిన్నగా నీ మార్గమందున – పూనినడచెద రక్షకా ||జీవితాంతము||

నేత్రములు మిరుమిట్లు గొలిపెడి – చిత్రదృశ్యములున్నను
శత్రువగు సాతాను గెల్వను – చాలు నీ కృప రక్షకా ||జీవితాంతము||

నాదు హృదయమునందు వెలుపట – నావరించిన శత్రులన్
చెదర గొట్టుము రూపుమాపుము – శ్రీఘ్రముగ నారక్షకా ||జీవితాంతము||

మహిమలో నీవుండు చోటికి – మమ్ము జేర్చెదనంటివే
ఇహము దాటినదాక నిన్ను – వీడనంటిని రక్షకా ||జీవితాంతము||

పాప మార్గము దరికి బోవక – పాత యాశల గోరక
ఎపుడు నిన్నే వెంబడింపగ – కృప నొసంగుము రక్షకా ||జీవితాంతము||

Jeevithaanthamu Varaku Neeke – Seva Salpudunantini
Neevu Naatho Nundi Dhairyamu – Nichchi Nadupumu Rakshakaa
||Jeevithaanthamu||

Enni Yaatankambulunnanu – Enni Bhayamulu Kalgina
Anni Povunu Neevu Naakada – Nunna Nijamidi Rakshakaa ||Jeevithaanthamu||

Anni Velala Neevu Chenthane – Yunna Yanubhavameeyave
Thinnagaa Nee Maargamanduna – Pooni Nadacheda Rakshakaa ||Jeevithaanthamu||

Nethramulu Mirumitlu Golipedi – Chithra Drushyamulunnanu
Shathruvagu Saathaanu Gelvanu – Chaalu Nee Krupa Rakshakaa ||Jeevithaanthamu||

Naadu Hrudayamunandu Velupata – Naavarinchina Shathrulan
Chedara Gottumu Roopumaapumu – Sheeghramuga Naa Rakshakaa ||Jeevithaanthamu||

Mahimalo Neevundu Chotiki – Mammu Jerchedanantive
Ihamu Daatina Daaka Ninnu – Veedanantini Rakshakaa ||Jeevithaanthamu||

Paapa Maargamu Dariki Bovaka – Paatha Yaashala Goraka
Epudu Ninne Vembadimpaga – Krupa Nosangumu Rakshakaa ||Jeevithaanthamu||