జీవమా… యేసయ్యా

Jeevamaa Yesayyaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

జీవమా… యేసయ్యా…
ఆత్మతో నింపుమా – అభిషేకించుమా
స్తోత్రము స్తోత్రము యేసయ్యా (3)
స్తోత్రము యేసయ్యా
ఆరాధనా ఆరాధనా ఆరాధనా నీకే (2) ||జీవమా||

మేడ గది మీద అపోస్తులపై
కుమ్మరించినాత్మ వలె
పరిశుద్ధాగ్ని జ్వాల వలె
నీ ప్రేమను కుమ్మరించుము (2) ||స్తోత్రము||

అనుదినం నీ దివ్య సేవలో
అభిషేకం దయచేయుమా
పలు దిశల సువార్త ప్రకటింప
నీ ఆత్మను కుమ్మరించుము (2) ||స్తోత్రము||

Jeevamaa… Yesayyaa…
Aathmatho Nimpumaa – Abhishekinchumaa
Sthothramu Sthothramu Yesayyaa (3)
Sthothramu Yesayyaa
Aaraadhanaa Aaraadhanaa Aaraadhanaa Neeke (2) ||Jeevamaa||

Meda Gadi Meeda Aposthulupai
Kummarinchinaathma Vale
Parishuddhaagni Jwaala Vale
Nee Premanu Kummarinchumu (2) ||Sthothramu||

Anudinam Nee Divya Sevalo
Abhishekam Dayacheyumaa
Palu Dishala Suvaartha Prakatimpa
Nee Aathmanu Kummarinchumu (2) ||Sthothramu||