జయించువారిని కొనిపోవ

Jayinchuvaarini

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

జయించువారిని కొనిపోవ
ప్రభు యేసు వచ్చుఁను (2)
స్వతంత్రించుకొనెదరుగా
వారే సమస్తమును (2) ||జయించు||

ఎవరు ఎదురు చూతురో
సంసిద్ధులవుదురు (2)
ప్రభు రాకనేవరాశింతురో
కొనిపోవ క్రీస్తు వచ్చుఁను (2) ||జయించు||

తన సన్నిధిలో మనలా నిలుపు
నిర్దోషులుగా (2)
బహుమానముల్ పొందెదము
ప్రభుని కోరిక ఇదే (2) ||జయించు||

సదా ప్రభుని తోడ నుండి
స్తుతి చెల్లింతుము (2)
అద్భుతము ఆ దినములు
ఎవారు వర్ణింపలేరుగా (2) ||జయించు||

Jayinchuvaarini Konipova
Prabhu Yesu Vachchunu (2)
Swathanthrinchukonedarugaa
Vaare Samasthamun (2) ||Jayinchu||

Evaru Eduru Choothuro
Samsiddhulauduru (2)
Prabhu Raakanevaraashinthuro
Konipova Kreesthu Vachchunu (2) ||Jayinchu||

Thana Sannidhilo Manala Nilupu
Nirdoshulanugaa (2)
Bahumaanamul Pondedamu
Prabhuni Korika Ide (2) ||Jayinchu||

Sadaa Prabhuni Thoda Nundi
Sthuthi Chellinthumu (2)
Adbhuthamu Aa Dinamulu
Evaaru Varnimpalerugaa (2) ||Jayinchu||