జయ జయ యేసు – జయ యేసు

Jaya Jaya Yesu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

జయ జయ యేసు – జయ యేసు
జయ జయ క్రీస్తు – జయ క్రీస్తు (2)
జయ జయ రాజా – జయ రాజా (2)
జయ జయ స్తోత్రం – జయ స్తోత్రం || జయ జయ ||

మరణము గెల్చిన జయ యేసు – మరణము ఓడెను జయ క్రీస్తు (2)
పరమ బలమొసగు జయ యేసు (2)
శరణము నీవే జయ యేసు || జయ జయ ||

సమాధి గెల్చిన జయ యేసు – సమాధి ఓడెను జయ క్రీస్తు (2)
సమరము గెల్చిన జయ యేసు (2)
అమరముర్తివి జయ యేసు || జయ జయ ||

సాతాన్ను గెల్చిన జయ యేసు – సాతాను ఓడెను జయ క్రీస్తు (2)
పాతవి గతియించె జయ యేసు (2)
దాతవు నీవే జయ యేసు || జయ జయ ||

బండను గెల్చిన జయ యేసు – బండయు ఓడెను జయ క్రీస్తు (2)
బండలు తీయుము జయ యేసు (2)
అండకు చేర్చుము జయ యేసు || జయ జయ ||

ముద్రను గెల్చిన జయ యేసు – ముద్రయు ఓడెను జయ క్రీస్తు (2)
ముద్రలు తీయుము జయ యేసు (2)
ముద్రించుము నను జయ యేసు || జయ జయ ||

కావలి గెల్చిన జయ యేసు – కావలి ఓడెను జయ క్రీస్తు (2)
సేవలో బలము జయ యేసు (2)
జీవము నీవే జయ యేసు || జయ జయ ||

దయ్యాలు గెల్చిన జయ యేసు – దయ్యాలు ఓడెను జయ క్రీస్తు (2)
కయ్యము గెల్చిన జయ యేసు (2)
అయ్యా నీవే జయ యేసు || జయ జయ ||

Jaya Jaya Yesu – Jaya Yesu
Jaya Jaya Kreesthu – Jaya Kreesthu (2)
Jaya Jaya Raajaa – Jaya Raajaa (2)
Jaya Jaya Sthothram – Jaya Sthothram || Jaya ||

Maranamu Gelchina Jaya Yesu – Maranamu Odenu Jaya Kreesthu (2)
Parama Balamosagu Jaya Yesu (2)
Saranamu Neeve Jaya Yesu || Jaya ||

Samaadhi Gelchina Jaya Yesu – Samaadhi Odenu Jaya Kreesthu (2)
Samaramu Gelchina Jaya Yesu (2)
Amaramurthivi Jaya Yesu || Jaya ||

Saathaannu Gelchina Jaya Yesu Saathaanu Odenu Jaya Kreesthu (2)
Paathavi Gathiyinche Jaya Yesu (2)
Daathavu Neeve Jaya Yesu || Jaya ||

Bandanu Gelchina Jaya Yesu – Bandayu Odenu Jaya Kreesthu (2)
Bandalu Theeyumu Jaya Yesu (2)
Andaku Cherchumu Jaya Yesu || Jaya ||

Mudranu Gelchina Jaya Yesu – Mudrayu Odenu Jaya Kreesthu (2)
Mudralu Theeyumu Jaya Yesu (2)
Mudrinchumu Nanu Jaya Yesu || Jaya ||

Kaavali Gelchina Jaya Yesu – Kaavali Odenu jaya Kreesthu (2)
Sevalo Balamu Jaya Yesu (2)
Jeevamu Neeve Jaya Yesu || Jaya ||

Dayyaalu Gelchina Jaya Yesu – Dayyaalu Odenu jaya Kreesthu (2)
Kayyamu Gelchina Jaya Yesu (2)
Ayyaa Neeve Jaya Yesu || Jaya ||